İletişim Form

İletişim Form

Teklif talepleriniz için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Size en hızlı şekilde dönüş yapacağız.

sales@yanbaylighting.com adresine e-posta da gönderebilirsiniz.

İletişim Form

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında görevlerimizi yerine getirebilmek ve tercihleriniz doğrultusunda sunacağımız her türlü hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; Kuruluşumuzdan talep edilen hizmetleri sunabilmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları gizli olup, kişisel verileriniz kural olarak mevzuatla yetkili kılınmış kişi/kurumlar hariç olmak üzere kimseyle paylaşılmaz. Kişisel verileriniz ancak tercih etmeniz durumunda üyelerimizle paylaşılabilir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Kişisel verileriniz Kuruluşumuz tarafından verilen hizmetler kapsamında elektronik ve yazılı ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.